Regler för aktivitetstesterna 2004

Ladda ner reglerna i en wordfil klicka här

Ver 031106

Deltagare: Radiosändaramatörer med giltigt tillståndsbevis i Sverige. Alla

förbindelser skall ha genomförts från svenskt territorium. CEPT-licens för

utländsk medborgare i Sverige är giltig. QTH får ej bytas under testen.

Sektioner:

144 MHz

432 MHz

1296 MHz

Mikrovågor (2,3 GHz och högre)

50 MHz

 

OBS Bandplanen skall följas. I segmentet 50,100 - 50,130 MHz är det är ej

tillåtet att ropa CQ men Interkontinentala CQ får besvaras. Respektera DX fönstret.

 

Klasser: En klass, alla band alla licenser

 

Datum: Testerna körs på följande dagar:

144 MHz, första Tisdagen i varje månad.

432 MHz, andra Tisdagen i varje månad.

1296 MHz tredje Tisdagen i varje månad

50 MHz och 2.3GHz & up fjärde Tisdagen i varje månad.

 

Tider: Alla tester går 1900 - 2300 lokal tid. (1800 - 2200 UTC Vintertid och

1700 - 2100 Sommartid.

 

Kontakter: Varje station får endast räknas som poänggivande en gång på varje band, oavsett om den är -/P -/M eller liknande. Eventuella dublettkontakter skall inte tas bort ur loggen utan tas upp som vanligt QSO, dock med 0 poäng och tydligt markeras som dublett. Om poäng för en dublettkontakt krävs kommer 10 gånger den krävda poängen att dras av. Trafik över aktiva repeatrar är ej tillåten. Region 1 bandplan skall tillämpas. Vid multioperator-multitransmitter trafik får endast en sändare användas samtidigt per band och gemensam log skall föras. Under testen får endast en signal användas från respektive station. Undantag: Station som ägs och brukas av flera familjemedlemmar.

 

Trafiksätt: Alla modulationsarter är tillåtna men bandplanen skall följas.

MGM dvs maskin genererade moder är alltså tillåtna.

 

Testmeddelande: Rapport (RS/RST) och LOCATOR. Ex. 599 JO76JV

 

Poängberäkning:

Beräkningsmetod skall vara enligt REG 1 modell, dvs som i tex. Taclog och Logger(SM0LCB).

 

50, 144, 432 och 1296 MHz 1 poäng per påbörjad kilometer + 500 bonuspoäng för varje körd ruta under testen. 

 

OBS NYTT för 2004 med samma bonus på alla band OBS

 

Mikrovågor: 1 poäng per påbörjad kilometer x GHz multiplier + 500

bonuspoäng för varje körd ruta under testen på varje band.

Mikrovågsmultiplikator:

1 GHz = kilometerpoäng x 1

2 GHz = kilometerpoäng x 2

5 GHz = kilometerpoäng x 4

10 GHz = kilometerpoäng x 5

24 GHz = kilometerpoäng x 6

47 GHz = Kilometerpoäng x 7

o s v.

 

Poängavdrag/diskvalifikation: Felaktigheter i loggarna bedöms enligt REG1-standard: 1 fel ger ger 100% avdrag på poäng för felaktigt QSO samt förlust av ev. rutbonus.

Oläslig anropssignal, rapport eller locator ger 100% avdrag.

Diskvalifikation sker i följande fall: Då loggen är oläslig, egna uppgifter

saknas, felaktiga poäng eller falska QSOn. För sent insända loggar räknas ej som diskvalifikation utan som om loggen ej deltager i tävlingen.

 

Loggar: Loggar BÖR sändas som bifogad fil med unikt filnamn och vara av EDI-typ dvs elektroniskt läsbara i REG1TEST format. ( Exv från Taclog eller Logger(SM0LCB). Andra typer tex SSA VHF/UHF-loggblad (REG1-typ) skall innehålla följande kolumner: Tid i UTC, Motstation, Sänd rapport, Mottagen rapport och LOCATOR, Band, Poäng och en tom kolumn. Det skall klart framgå vilken test loggen avser (144 MHz, 432 MHz, 1296 Mhz MIKROVÅGOR eller 50 MHz). På första sidan skall finnas uppgift om eget Call och LOCATOR, Antal QSO och Totalpoäng och längsta QSO med angivande av CALL, locator och avstånd. Detta bör om möjligt placeras i övre högra hörnet. Försättsida av typ REG1 är också acceptabel. Loggar skall vara poststämplade/E-postade senast den 8 dagar efter

testen för att kunna räknas med i tävlingen.

 

Loggar skickas till:

VHF Testledare

Tommy Björnström
Dr Sydowsgata 32, 2tr.
413 24 GÖTEBORG
.

 

e-mail: vhfcontest@svessa.se

Kommentarer: skrives helst i loggprogrammets kommentarfält, eller i E-mailet

föregått av KOMMENTAR eller på ett separat papper, helst A4.

 

Segrare: Den station som deltagit i minst 9 tester och erhållit flest poäng. OBS

Bara poängen från de 9 bästa testerna räknas. Segraren erhåller SSA:s

testdiplom. Dessutom utses en distriktssegrare i varje distrikt som får ståta

med äran.

 

 

Regler för klubbtävlingen 2004

 

Deltagare: Alla som skickar in logg till Aktivitetstesterna och Kvartalstesterna

med uppgift om vilken klubb (klubbens call) man tävlar för. Klubbsignaler deltager automatiskt i tävlingen. Gäller ej 50 MHz. Om möjligt skall den klubb man tävlar för finnas i det egna distriktet. Man kan bara tävla för en klubb per år. Klubbsignal kan endast ge poäng åt sig själv, ej åt annan klubb. SL-station likställs med SK from 2002 och kan alltså nu ha medlemmar.

 

Poäng: Poängen för varje testomgång summeras, där 432 MHz ger 2 ggr poängen och MIKROVÅGOR ger 3 ggr. En testomgång omfattar antingen en månadstestomgång (VHF,

UHF och SHF/MIKROVÅGOR) eller en kvartalstest. Totalt antal testomgångar är 16

varav 12 är aktivitetstester och 4 är kvartalstester. Den klubb som i en testomgång erhållit högsta poängsumman erhåller 1000 klubbpoäng. De efterföljande får poäng procentuellt av segrarsumman.

 

Segrare: Den klubb som fått flest klubbpoäng efter de 16 testomgångarna under

året räknas som totalsegrare. Distriktssegrare i varje distrikt utses.

Totalsegrare och Distriktssegrare erhåller SSA:s testdiplom.