Home
Upload LogNAC-28
QT-144
NAC-144
NAC-50
NAC-432
NAC-70
SM-OH
SM-OH-CW
SM-OH-PHONE
NAC-1296
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

* Historical contests

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
WSJT-X to EDI converter

Reg1 VHF contests
LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests
ES VHF contests

- HF -
SSA HF contest cup Calendar
SSA HF Contestspalten
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Aktivitetstester NAC VHF


Deltagare:
Radiosändaramatörer med giltigt tillståndsbevis i Sverige. All RADIO-utrustning som används skall befinna sig inom en radie av 500 m, i Sverige och får fjärrstyras. Om en operatör aktiverar mer än en [1] station per band och test räknas resultaten separat för dessa stationer. Separat logg och call krävs, dvs annan distriktsiffra eller contestcall, ej /p /m. Undantaget på mikrovågor då annat QTH får användas för ett eller flera band, dock ej mer än ett QTH per band. Man får inte köra sig själv, dvs det krävs två operatörer för ett QSO.
CEPT-licens för utländsk medborgare i Sverige är giltig. QTH får ej bytas under testen. Om så sker krävs enligt ovan separat call och logg.

Sektioner:
* 50 MHz
* 70 MHz
* 144 MHz
* 432 MHz
* 1296 MHz
* Mikrovågor på 2,3 GHz och högre
OBS Bandplanen skall följas. I segmentet 50,100 - 50,130 MHz är det är ej tillåtet att ropa CQ men Interkontinentala CQ får besvaras. Respektera DX fönstret.

Klasser:en klass.

Testerna körs på följande dagar:
* 144 MHz, första tisdagen i varje månad
* 432 MHz, andra tisdagen i varje månad
* 1296 MHz tredje tisdagen i varje månad
* 2,3GHz & up fjärde tisdagen i varje månad
* 50 MHz, andra torsdagen i varje månad
* 70 MHz, tredje torsdagen i varje månad
* 28 MHz första torsdagen i varje månad, se separata regler.

Tider:
* 1900 - 2300 lokal tid.
1800 - 2200 UTC vid normaltid, vinter
1700 - 2100 UTC vid sommartid
Observera att tiden i loggen skall vara UTC.

Kontakter:
Varje station får endast räknas som poänggivande en gång på varje band, oavsett om den är -/P -/M eller liknande. Eventuella dubblettkontakter skall inte tas bort ur loggen utan tas upp som vanligt QSO, dock med 0 poäng och tydligt markeras som dubblett. Om poäng för en dubblettkontakt krävs kommer 10 gånger den krävda poängen att dras av. Trafik över aktiva repeatrar är ej tillåten.
Region 1 bandplan skall tillämpas.
Vid multioperator-multitransmitter trafik får endast en sändare användas samtidigt per band och gemensam log skall föras. Under testen får endast en anropssignal användas från respektive station med undantag av station som ägs och brukas av flera familjemedlemmar.

Trafiksätt:
Alla modulationsarter är tillåtna men bandplanen skall följas. MGM, dvs maskin genererade moder är alltså tillåtna.

Testmeddelande:
Rapport och LOCATOR, Ex. 599 JO76JV

Poängberäkning:
Beräkningsmetod skall vara enligt REG 1 modell, dvs sfärisk och 111,2 km/grad.
50, 70, 144, 432 och 1296 MHz 1 poäng per påbörjad kilometer + 500 bonuspoäng för varje körd ruta under testen. OBS samma bonus på alla band.

Poängberäkning mikrovågor:
1 poäng per påbörjad kilometer x GHz multiplier + 500 bonuspoäng för varje körd ruta under testen på varje band.

Mikrovågsmultiplikator:
* 2 GHz = kilometerpoäng x 4
* 3 GHz = kilometerpoäng x 9
* 5 GHz = kilometerpoäng x 16
* 10 GHz = kilometerpoäng x 25
* 24 GHz = kilometerpoäng x 36
* 47 GHz = Kilometerpoäng x 49
* 76 GHz = Kilometerpoäng x 64
* osv, bandnummer från 1,3 GHz kvadrerat.

Poängavdrag/diskvalifikation:
Oläslig anropssignal, rapport, lokator eller orimlig lokator ger 100% avdrag för QSO. Diskvalifikation sker om det finns falska QSOn, brott mot regler, bandplan eller andra motsvarande systematiska fel.
För sent insända loggar, loggen är oläslig eller egna uppgifter saknas räknas ej som diskvalifikation utan som om loggen ej deltager i tävlingen.

Loggar:
Loggar skall vara uppladdade eller tillgängliga för testledare senast 8 dagar efter testen för att kunna räknas med i tävlingen.

Logg i REG1TEST-format skall laddas upp online via resultatroboten på contest.ssa.se/vhf under Upload log i vänstermenyn. Uppladdning av logg kan ske flera gånger under hela inlämningstiden. Kontakta testledaren om det är tveksamheter. Ange gärna mejl-adress i loggens fält RHBBS, så testledaren kan kontakta dig om det är tveksamheter i loggen.

Pappers eller textloggar via mejl
I undantagsfall kan testledningen mata in en textlogg som kommit med mejl.
Loggen skall minst innehålla egen signal, egen lokator samt följande kolumner: Tid i UTC, Motstation, Sänd rapport, Mottagen rapport och Locator, Band, Poäng och en tom kolumn. Det skall klart framgå vilken test loggen avser (50 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz eller Mikrovåg).

Loggar skickas till:
VHF Testledare
Jan Wedin
Nämndemansvägen 21
791 61 FALUN
E-post: vhfcontest@ssa.se

Kommentarer:
Skrivs i loggprogrammets kommentarfält, helst på svenska. Kommentarer publiceras i QTC och på hemsidan.

Segrare:
Den station som erhållit flest poäng. OBS Bara poängen från de 9 bästa testerna räknas. Totalsegrare, distriktsegrare per band erhåller SSA:s testdiplom.


Regler för klubbtävlingen


Deltagare:
Alla som skickar in logg till Aktivitetstesterna 50 MHz och högre och kvartalstesterna med uppgift om vilken klubb (klubbens call) man tävlar för under året. Klubbsignaler deltager automatiskt i tävlingen.
Om möjligt skall den klubb man tävlar för finnas i det egna distriktet och man kan bara tävla för en klubb per år. Klubbsignal kan endast ge poäng åt sig själv, ej åt annan klubb. Som klubbsignal räknas automatiskt SAnXX, SK och SL.

Poäng:
Poängen för varje testomgång summeras, där 432 MHz ger 2 ggr poängen, SHF och MIKROVÅGOR ger 3 ggr. En testomgång omfattar antingen en månadstestomgång (VHF, UHF, SHF och MIKROVÅGOR) eller en kvartalstest.
Totalt antal testomgångar är 16 varav 12 är aktivitetstester, 4 är kvartalstester. Den klubb som i en testomgång erhållit högsta poängsumman erhåller 1000 klubbpoäng. De efterföljande får poäng procentuellt av segrarsumman.

Segrare:
Den klubb som fått flest klubbpoäng efter de 16 testomgångarna under året räknas som totalsegrare. Distriktssegrare i varje distrikt utses. Totalsegrare och Distriktssegrare erhåller SSA:s testdiplom.

2010-12-20
anpassat till ny logrobot 2013-09-01 /HFI
Lagt till hänvisning till NAC28, justerat mikrovågsmultiplikatorer, avdrag o diskvalifikation, kommentarer, band i klubbtävling, samt tillämpat skrivregler. 2015-01-14 /HFI
Specificerat loggformat. 2018-10-12 /HFI
Lagt till 70 MHz. 2023-12-15 /HFI