Home
Upload LogNAC-144
NAC-28
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-70
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

* Historical contests

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
WSJT-X to EDI converter

Reg1 VHF contests
LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests
ES VHF contests

- HF -
SSA HF contest cup Calendar
SSA HF Contestspalten
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Testregler för 10 meter NAC (NRAU aktivitetstest)


English below
Ändamål:
10 meter aktivitetstesten är en avslappad och ledig test, vars ändamål är att roa och skapa mer aktivitet på hela 28-29 MHz bandet.

Tider:
Den första torsdagen var månad.
* CW:19:00 - 20.00
* SSB:20:00 - 21.00
* FM:21:00 - 22.00
* MGM/Digital:22:00 - 23:00

Testtider är lokal tid, CET, sommar som vinter samma tidspunkter.
OBS: INTE UTC! Samma tider i hela Norden lika som på VHF/UHF/SHF.
Observera att tider i loggarna skall anges i UTC

Klasser och rekommenderade frekvenser:
* A = CW/Telegrafi
* B = SSB/Telefoni
* C = FM/Telefoni
* D = MGM/Digital
* E = Summan av klass A, B, C och D.
IARU Region 1 bandplan ska följas. Aktivitetscentrum CW 28040 kHz, SSB 28500 kHz, FM 29200 kHz och PSK31 28120 kHz.
Var klass är en test för sig. Samma station kan köras igen, varje timme. Stationer som sänder in loggar måste vara på samma plats under hela testen.

Testmeddelande:
RS/T, samt lokator. (539-JO65MJ eller 57-JO89WM)

Poäng:
1 poäng per påbörjad kilometer, samt 500 bonuspoäng per ny lokatorruta (JO44-JO59 osv.)

Diplom:
Diplom delas ut till årets 3 främsta i var klass. De 9 bästa testerna räknas till årsresultatet.

Loggar:
Alla loggar skall innehålla; eget call och lokator, datum. För var QSO skall; tid, call, sänd och mottagen RS/T, mode, lokator och begärd poäng anges. Resultat publiceras i QTC. Loggen ska vara testledaren tillhanda senast onsdagen efter testen.
Loggar sänds till:
SM4HFI, Jan Wedin
Nämndemansv 21
791 61 Falun
Epost: vhfcontest@ssa.se


Loggen i extrapolerat REG1TEST-format med PBand=28 MHz ska helst laddas upp online via resultatroboten på http://contest.ssa.se ("Upload Log" till vänster i menyn).

Contest Rules for 10m NAC (NRAU Activity Contest)

Purpose:
The 10 meter activity contest is a relaxed and free contest, he purpose of which is to entertain and create more activity on the entire 28-29 MHz band.

Time:
The first Thursday of month.
* CW:19:00 - 20.00
* SSB:20:00 - 21.00
* FM:21:00 - 22.00
* MGM/Digital:22:00 - 23:00

Times are CET, summer and winter same times.
NOTE: NOT UTC! Same times throughout the Nordic region as on VHF / UHF / SHF.
Note that times in the logs must be in UTC

Classes and recommended frequencies:
* A = CW/Telegraphy
* B = SSB/Telephony
* C = FM/Telephony
* D = MGM/Digital
* E = Sum of classes A, B, C och D.
IARU Region 1 band plan shall be followed. Activity Center CW 28040 kHz, SSB 28500 kHz, FM 29200 kHz and PSK31 28120 kHz.
Each class is an individual contest. The same station can be worked again each hour. Stations that submit logs must be in the same place throughout the contest.

Contest message:
RS/T and lokator. (539-JO65MJ or 57-JO89WM)

Score:
1 point per commenced kilometer, plus 500 bonus points per new locator square (JO44-JO59, etc.)

Diploma:
Diploma is awarded to the top 3 of the year in each class. The 9 best contests are summed for the annual results.

Logs:
All logs must contain; own call and locator, date. For each QSO: time, call, sent and received RS/T, mode, locator and claimed score are specified. Results are published in QTC. The log submission time ends midnight after 8 days.

The logs in REG1TEST format (standard VHF contest format) with PBand=28 MHz should preferably be uploaded via the contest robot at http://contest.ssa.se ("Upload Log" at the left of the menu).

Logs may also be sent to:
SM4HFI, Jan Wedin
Nämndemansv 21
SE-791 61 Falun
SWEDEN
Email: vhfcontest@ssa.se