Home
Upload LogNAC-144
NAC-28
QT-144
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator

LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests

- HF -
SM3CER Calendar
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

English below...

Regler för NAC öppna tisdan

Tid: Femte tisdagen de månader som har en sådan kl 19 - 23 CET.
Frekvenser: Alla amatörband 50 MHz och uppåt enligt Reg1 bandplan.
Deltagare: Licensierade amatörer, oavsett land.
Obegränsat antal sändare är tillåtna. All radioutrustning ska befinna sig inom en radie av 500 m. Fjärrstyrning av en sådan anläggning är tillåten.

Trafikregler och poängberäkning följer helt vanliga NAC-tester, 1p x bandmultiplier per påbörjad km och 500 p bonus per ruta. Loggar i REG1TEST-format = vanlig edi-logg laddas upp i loggrobot på contest.ssa.se eller sänds med e-post till vhfcontest@ssa.se, en loggfil för var band. Testen ingår inte i klubbtävlingen.

Bandmultiplier för mikrovågor:
50 MHzx 1
70 MHzx 1
144 MHzx 1
432 MHzx 2
1,3 GHzx 3
2,3 GHzx 6
3,4 GHzx 9
5,7 GHzx 12
10 GHzx 15
24 GHzx 18
47 GHzx 21
osv. 

Poängberäkning och summering görs av loggroboten och visas efter inlämningstiden. Under inlämningstiden visas begärd poäng. Loggar ska vara uppladdade eller testledaren tillhanda senast onsdag en vecka efter testen. Vid problem med uppladdning kontakta testledaren via e-post enligt ovan.


Rules NAC open Tuesday

Time: Fifth Tuesday of the month that have one, at 19-23 CET incl DST.
Frequencies: All amateur bands from 50 MHz and up according to Reg1 band plan.
Please observe DX window on 50 MHz, no CQ nor local contest QSO's there.
Participants: Any licensed radio amateur.
Unlimited number of transmitters are allowed. All radio equipment shall be within 500 m radius. Remote control of such site is allowed. A QSO must not be made with same operator at both stations.

Traffic rules and scoring are just as ordinary NAC contests. QSO exchange is callsigns, report and 6 figure locator (JO99aa). Score is 1 point per commenced km x Band multiplier + 500 bonus points for each new locator square (JO99). All QSO counts, regardless of the counterpart participate in the contest or not. Logs shall be in REG1TEST = normal EDI format. Upload the log on the robot at contest.ssa.se. If you have problem to upload your logs, send them by e-mail to vhfcontest@ssa.se, one log file for each band.

Band multiplier for microwaves:
50 MHzx 1
70 MHzx 1
144 MHzx 1
432 MHzx 2
1,3 GHzx 3
2,3 GHzx 6
3,4 GHzx 9
5,7 GHzx 12
10 GHzx 15
24 GHzx 18
47 GHzx 21
etc. 

Score calculation and summation is made by the log robot and presented after submission time. During submission time claimed score is shown. Log submisson is allowed until Wednesday one week after the contest.

Best regards
Jan SM4HFI and Tommy SM6NZB
SSA VHF contest manager and deputy.